Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс

 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

1. Державна Фармакопея України; її структура.

2. Випробування на граничний вміст домішок. Еталоні розчини.

3. Реакції ідентифікації на іони (ДФУ):

4. Неорганічні лікарські речовини.

5. Лікарські препарати аліфатичної природи. Загальна частина.

6. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 1.

7. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 2.

8. Фізико-хімічні методи аналізу.

9. Правила користування лабораторними аналітичними вагами – AXIS ANG 200.

10. Титриметричні (об’ємні) методи аналізу

Методи осадження. Аргентометрія.

Метод Фаянса

Метод Мора

Метод Фольгарда

Комплексонометрія

Кислотно-основне титрування у водному середовищі:

Алкаліметрія (визначення кислоти борної)

Ацидиметрія (визначення натрію гідрокарбонату)

Ацидиметрія, зворотне титрування (визначення аміаку розчину концентрованого)

Цериметрія, пряме титрування (визначення заліза сульфату гептагідрату)

Йодометрія, пряме титрування (визначення натрію тіосульфату)

Йодометрія, зворотне титрування (визначення формальдегіду)

Йодометрія, титрування за замісником (визначення міді сульфату)

 ________________________________________________________________________________________________

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Підручник – «Фармацевтична хімія».

2. Навчальний посібник – «Фармацевтичний аналіз».

3. Список літератури для підготовки

  ________________________________________________________________________________________________

ЛЕКЦІЇ

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

Реакції ідентифікації.

Лікарські речовини, похідні елементів VI та VII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів III, IV та V груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів II групи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів I та VIII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

 

ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ – АЛІФАТИЧНІ ТА АЛІЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ.

Лікарські речовини, похідні галогеновмісних вуглеводнів, спиртів та альдегідів аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні амінокислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні простих і складних ефірів.

Лікарські речовини – амідовані похідні вугільної кислоти і похідні біс-(бета-хлоретил)-аміну.

Лікарські речовини – похідні аліциклічних сполук (циклоалканів) і терпеноїдів.

   ________________________________________________________________________________________________

ПИТАННЯ КРОК 2 ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

1. Реакції ідентифікації на катіони та аніони.

2. Випробування на граничний вміст домішок.

3. Лікарські речовини, похідні елементів VI і VII груп.

4. Лікарські речовини, похідні елементів III, IV і V груп.

5. Лікарські речовини, похідні елементів II групи.

6. Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп.

7. Лікарські речовини, похідні спиртів і альдегідів аліфатичного ряду.

8. Лікарські речовини, похідні карбонових кислот аліфатичного ряду.

9. Лікарські речовини, похідні амінокислот аліфатичного ряду.

10. Лікарські речовини, похідні етерів та естерів, терпеноїди.

11. Сборник вопросов КРОК-2 с ответами (рус).

12. Збірник питань КРОК-2 з відповідями (укр).

   ________________________________________________________________________________________________

ЛЕКЦІЙНІ ЗОШИТИ

1. Лекційний зошит «Лікарські препарати неорганічної природи».

2. Лекційний зошит «Лікарські препарати аліфатичної природи».

3. Лекційний зошит «Лікарські препарати ароматичної природи».

   ________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ ТА МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ К ЗАНЯТТЯМ.

Таблиця - 2.3.1. Реакції ідентифікації на іони та функціональні групи.

Таблиця - 2.4. Випробування на гранічний вміст домішок.

Завдання та матеріал до підготовки к заняттю: «Параметри якості лікарських засобів: властивості (опис, розчинність); ідентифікація (реакції на іони за ДФУ).

Протокол аналзу "Аналіз якості лікарських засобів за показниками: опис, розчинність, ідентифікація та визначення домішок".

Додаток до протоколу.

Протокол аналізу "Вода очищена в контейнерах".

Методичний посібник "Випробування на граничний вміст домішок"

Завдання та матеріал до підготовки к заняттю: «Ааналіз лікарських речовин, що містять елементи VIІ  групи періодичної системи Д.І. Менделеєва».

Додаток до протоколу «Ааналіз лікарських речовин, що містять елементи VIІ  групи періодичної системи Д.І. Менделеєва».

Завдання та матеріал до підготовки к заняттю: «Ааналіз лікарських речовин, що містять елементи  VI групи періодичної системи Д.І. Менделеєва».

- Протокол «Ааналіз лікарських речовин, що містять елементи VI  групи періодичної системи Д.І. Менделеєва».

- Додаток до протоколу "Аналіз лікарських речовин, що містять елементи VI групи періодичної системи Д.І. Менделеєва".

4. Завдання та матеріал до підготовки к заняттю: «Аналіз лікарських речовин, що містять елементи V, IV та ІІІ груп періодичної системи Д.І. Менделеєва).

- Додаток до проколу «Аналіз лікарських речовин, що містять елементи V, IV та ІІІ  груп періодичної системи Д.І. Менделеєва».

Завдання та матеріал до підготовки к заняттю: «Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи періодичної системи Д.І. Менделеєва».

Протокол аналізу та додаток до заняття "Аналіз лікарських речовин, що містять елементи ІІ групи періодичної системи Д.І. Менделеєва".

Лікарські речовини органічної природи.

10. Тема заняття: "Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських речовин (визначення природи речовини, температури кипіння, плавлення, густини, в'язкості). Лікарські речовини, похідні галогенвмісних вуглеводнів, спиртів та альдегідів аліфатичного ряду.

Протокол та додаток до заняття.

11. Тема заняття: "Аналіз лікарських речовин, похідних карбонових кислот аліфатичного ряду".

Протокол та додаток до заняття.

12. Тема заняття: "Аналіз лікарських речовин, похідних амінокислот аліфатичного ряду".

Протокол та додаток до заняття.

13 Тема заняття: "Лікарські речовини, похідні простих та складних ефірів".

Протокол та додаток до заняття.

 14. Тема заняття: "Аналіз лікарських речовин, амідованих похідних вугільної кислоти. Змістовий модуль №3".

Аналіз екстемпоральних лікрських засобів.

Natrii hydrocarbonatis 0,5 порошки

Sol. Саlcii chloridi 5 % 10 ml

Sol. Zinci sulfatis 0, 25% 10 ml

Sol. Саlcii gluconatis 10 % 50 ml

Solutio Acidi borici 2 % 10 ml

Solutio Acidi glutaminici 1 % 50 ml

8 додаток_812 Наказ_Додаток Аналіз ЕЛЗ_2017

15. - 16. Підсумковий модульний контроль.  Залік з практичних навиків.

Протокол аналізу.

Додаток до протоколу аналізу.

 

   ___________________________________________________________________________________________

СЕМІНАРИ

План семінарьских занять з фармацевтичної хімії
Для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, VI семестр, 2016-2017 н.р.

1. Хімічні основи дії ліків (Вплив фізико-хімічних властивостей лікарських речовин на процеси всмоктування та розподілу в органах і тканинах людини, на механізми дії, зв'язок структура-біологічна дія. Метаболізм біологічно активних речовин. Види взаємодії лікарських засобів).

2. Засоби, що використовуються для корекції кислотно-лужного стану в орагнізмі. В'яжучі та антацидні засоби. Характеристика, класифікація, застосування у медицині.

Хімічний паспорт лікарської речовини (антациди / в'яжучі)

3. Антисептичні засоби неорганічної природи. Характеристика, застосування в медицині.

Хімічний паспорт лікарської речовини (антисептичні та дезинфікуючі засоби).

4. Радіофармацевтичні лікарські засоби. Харакетристика, механізм дії, застосування в медицині.

Перелік радіофармацевтичних лікарських препаратів (для заняття).

Ізотопи, які застосовуються у медичній практиці.

Общая характеристика радиофармацевтических лекарственных средств.

Питання до теми: "Радіофармацевтичні лікарські засоби":

1. Загальна характеристика радіофармацевтичних лікарських засобів.
2. Основна мета радіотерапії, променевої терапії.
3. Що таке ізотоп?
4. Поняття радіоактивності.
5. Типи іонізуючого випромінювання.
6. Застосування ізотопів в медицині (ізотопи з малою активністю, ізотопи з великою активністю).
7. Застосування ізотопів йоду131I, фосфору32P, натрію24Na, золота198Au, хрому51Cr, стронцію89Sr, брому82Br, заліза59Fe і ін. В медицині.
8. Дія радіоактивних ізотопів в організмі.
9. Способи отримання радіофармацевтичних лікарських засобів.
10. Генератор радіонуклідів.
11. Набір для радіофармацевтичних препаратів.
12. Радіонуклідний прекурсор.
13. Радіоактивність препарату.
14. Період напіврозпаду.
15. Радіонуклідна чистота. Хімічна чистота
16. Ідентифікація, вимір активності.

Протокол анілізу

5. Стереохімічні аспекти дії ліків. Амінокислоти аліфатичного ряду. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, застосування в медицині.

Хімічний паспорт лікарської речовини.

Матеріал до підготоки к заняттю.

Список препартів.

6. Засоби для наркозу. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, застосування в медицині.

Список препаратів.

Хімічний паспорт лікарської речовини.

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛІВ

1. Питання до змістового модулю № 1

2. Питання до змістового модулю № 2

3. Питання до змістового модулю № 3

4. Питання до підсумкового модулю I