Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

 Штучна В. П., 

Сало Д. П., 

Солонська Н.Т.

 

 1961 - 1966 р.р.

студент Безуглий П.О.

 
  Безуглий П.О. та Кабачний В.І.
 Штучна В.П., Сухомлинов О.К., Депешко І.Т.
 1937 р. Валяшко М. О.
 

 Черних В. П.,

Депешко І. Т.

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра фармацевтичної хімії існує з 1921 року, з моменту заснування інституту. Її організатором і першим керівником був професор М.О. Валяшко. До 1937 року на кафедрі викладались фармацевтична та судова хімія, фармакогнозія та курс синтезу фармацевтичних та галенових препаратів, яким керував професор А.Д. Розенфельд. На кафедрі працювали професори М.П. Красовський та В.І. Близнюков, доценти П.К. Вируп, Т.С. Куснер, С.М. Болотников, Л.Г. Бердичевський, І.В. Манько, М.М. Копилова, В.О. Гринь, асистенти І.М. Ротбарт, Ч.Д. Склотовська, М.М. Макарова, Б.Л. Герман та інші. При кафедрі працювала науково-дослідна лабораторія, на базі якої аспіранти та викладачі кафедри здійснювали наукові дослідження, виконували дисертаційні роботи. Після відокремлення фармакогнозії та судової хімії у 1937 році кафедру очолив доцент Т.С. Куснер, але науковим керівником і консультантом залишався М.О. Валяшко.

До 1937 року курс лекцій з фармацевтичної хімії читався студентам III та IV курсів приблизно чотири години на тиждень, на практичні заняття відводилося від шести до восьми годин, дві години — на семінарські заняття.

Науково-дослідницька робота кафедри фармацевтичної хімії з самого початку здійснювалась у двох основних напрямках: 1) одержання лікарських препаратів з лікарської сировини, розробка технології їх виготовлення та методів аналізу; 2) синтез і вивчення закономірностей зв'язку «структура органічних сполук — біологічна активність».

В роки війни кафедра разом з іншими працювала в евакуації, в м. Семипалатинську. В 1946 р. кафедра фармацевтичної хімії повернулася з евакуації і почала відновлювати свою роботу. Викладачі разом зі студентами ремонтували приміщення і в погано опалюваних аудиторіях читали лекції, проводили практичні заняття. Виробнича практика з фарманалізу проводилася в десятому семестрі. При 4,5-річному навчанні заняття починалися в п'ятому і закінчувалися у восьмому семестрі, а виробничу практику з фарманалізу студенти проходили в дев'ятому семестрі. На кафедрі продовжувалася розробка тематики із синтезу та вивчення хімічної будови речовин у зв'язку з його фізіологічною дією.

 

З 1944 до 1954 року завідувачем кафедри був професор М.П. Красовський. Велику увагу він надавав методичній і організаторській роботі в системі вищої фармацевтичної освіти. Доктор фармацевтичних наук, професор, учень професора М.О. Валяшка і його найближчий соратник у справі організації і постановки фармацевтичної освіти в УРСР, він створив школу в галузі хімії ліків рослинного походження. М.П. Красовський мав більше 20 учнів, опублікував понад 50 наукових робіт і підручник з аналітичної хімії. Нагороджений орденом Червоного Прапора і знаком «Відмінник охорони здоров'я».

З 1954 по 1964 рік кафедрою фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту завідував В.І. Близнюков — учень професора М.О. Валяшка. Він продовжив дослідження і створив школу з вивчення тонкої хімічної будови і зв'язку з фізіологічною дією лікарських речовин, похідних бензолу, нафталіну, хіноліну та акридину.

У 60-ті pp. на кафедрі зібралась талановита молодь. О.М. Гайдукевичем та І.С. Шульгою проводилися дослідження з синтезу, вивчення будови та біологічної активності похідних нітро- і аміноакридину; В.В. Болотовим — з синтезу і хімічних перетворень бензолактакарбонових кислот; Г.П. Петюніним — з синтезу, вивчення будови і біологічної активності основних амідів оксанілових кислот. Поглиблені дослідження проводилися у ряді біологічно активних похідних тіазолу під керівництвом професора І.Т. Депешка (1968-1973).

У 1964 році кафедру очолив доцент O.K. Сухомлинов

і завідував нею до 1970 року. Під його керівництвом проводилися дослідження з синтезу і вивчення нових біологічно активних сполук у ряді ароматичних гідразидів, бензолактамів та алкілоксасинатів адамантиламонію. Результати проведеної роботи оформлялись у вигляді статей, тез, авторських свідоцтв і узагальнювалися в кандидатських і докторських дисертаціях.

З 1970 по 1976 рік колективом кафедри фармацевтичної хімії керувала доцент Віра Петрівна Штучна. Учениця М.О. Валяшка, вона проводила синтез, вивчення та пошук біологічно активних сполук серед похідних 1-амінонафталіну.

 

З 1976 по 1985 рік кафедру фармацевтичної хімії очолював професор Іларіон Трохимович Депешко.

 

З 1985 по 2010 р.р.  кафедрою фармацевтичної хімії завідував доктор фармацевтичних наук, професор Петро Овксентійович Безуглий.

Під керівництвом доктора фармацевтичних наук, професора П.О. Безуглого кафедра фармацевтичної хімії починала 1994/1995 навчальний рік з викладання дисциплін «Фармацевтична хімія» для студентів денного та заочного відділення зі спеціальностей «Фармація» (для вітчизняних та іноземних студентів) та за двома спеціалізаціями — «Розробка лікарських засобів» і «Контроль якості лікарських засобів».

З 1994 року кафедра почала підготовку інженерів-технологів на факультеті промислової фармації, який був створений у січні 1992 року. Кафедрою підготовлено робочу програму (автори — П.О. Безуглий, С.Г. Таран, Т.В. Алексєєва) з дисципліни «Стандартизація лікарських засобів», придбано обладнання, лікарські та допоміжні речовини, створено бібліотеку, підготовлено курс лекцій, методичні рекомендації та контрольні завдання.

У 1999-2001 pp. колектив кафедри розпочав підготовку студентів зі спеціальностей «Маркетинг» та «Економіка підприємства» (1999) та «Менеджмент організацій» (2001).

Для студентів фармацевтичного факультету науковцями кафедри навчальні посібники «Фармацевтичний аналіз» (2001) та «Фармацевтична хімія» (2002) за загальною редакцією професора П.О. Безуглого. Видани тексти лекцій англійською мовою (В.А. Георгіянц, Г.О. Бур'ян, Амжад І.М. Абу Шарх, Л.О. Перехода). Підготовлено та видано збірник завдань для самопідготовки студентів до тестового ліцензійного іспиту «Крок-2». Експертом фахової ради з проведення комплексного ліцензійного іспиту «Крок-2» працює Н.В. Гарна.

Н.Ю. Бевз та В.А. Георгіянц беруть участь у розробці стандартів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація». За 10 років колективом кафедри підготовлено більше 25 найменувань навчально-методичної літератури та інформаційних листів.

Пошук нових біологічно активних речовин (БАГ) — це постійний науковий напрямок діяльності кафедри. При цьому проводяться фізико-хімічні дослідження нових синтезованих сполук, а також вивчаються закономірності зв'язку структури і дії.

У 1995 році І.В. Українець був обраний дійсним членом Нью-Иоркської академії наук.

У 2008 році співробітнікамі кафедри написаний і виданий підручник "Фармацевтична хімія".

З 2010 року кафедру очолює Георгіянц Вікторія Акопівна, доктор фармацевтичних наук, професор.

За 2010 рік захищені 4 кандидатських дисертації.

У 2010 році вийшло друге видання підручника (перероблене і доповнене).

Кафедра фармацевтичної хімії проводить дослідження в тісній співпраці з Інститутом інфекційних та алергічних захворювань США, Національним інститутом раку США, а також багатьма іншими науково-дослідними установами України та Росії.

Дисципліни викладаються на кафедрі українською, російською (для іноземних студентів) та англійською мовами. Враховуючи, що засвоєння програмного матеріалу студентами значною мірою залежить від методичного забезпечення, на кафедрі регулярно поновлюється навчально-методична література, фондові лекції, створена бібліотека нормативно-технічної документації. Удосконалюється теоретична підготовка майбутніх фахівців, для чого розроблені програми комп'ютерного контролю знань студентів.

З перших днів організації інституту на кафедрі працює студентське наукове товариство, робота в якому служить студентам експериментальною базою для підготовки дипломних робіт. Це також давало можливість відібрати здібну молодь для науково-дослідної і викладацької роботи. У студентському науковому товаристві починали свою наукову роботу завідуючі кафедрою фармацевтичної хімії у різний час доктор біологічних наук, професор І.Т. Депешко, кандидат фармацевтичних наук, доцент В.П. Штучна, доктор фармацевтичних наук, професор П.О. Безуглий, доктор фармацевтичних наук, професор O.K. Сухомлинов, доктор фармацевтичних наук, професор Георгіянц Вікторія Акопівна та ін. Робота в студентському гуртку стала першим кроком на шляху наукових досліджень для багатьох видатних осіб в історії інституту. Серед студентських наукових робіт слід виділити роботи: студента IV курсу В.В. Болотова «Синтез і будова бігуанідінового і ацетилового похідних о-амінобензойної кислоти» (1964 рік, керівник — кандидат фармацевтичних наук Н.Т. Солонська); студента IV курсу Є.Я. Левітіна «Синтез і будова деяких похідних 7-нітроакридину» (1973 рік, керівник — кандидат фармацевтичних наук О.М. Гайдукевич).Зараз керівником  СНТ на  кафедрі є Колісник Олена Валентинівна.