Авторська освітня програма «Фармацевтична хімія»

Авторська освітня програма «Фармацевтична хімія»

Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»
Галузь знань: «Охорона здоров’я»
Освітній ступінь: магістр
Обсяг програми: 300 кредитів ЄКТС
Тривалість програми: 4 роки 10 міс.
Форма навчання: денна

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання:

 • Українська мова та література
 • Хімія
 • Математика або біологія

На базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»
Галузь знань: «Охорона здоров’я»
Освітній ступінь: магістр
Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми: 3 роки 10 міс.
Форма навчання: денна, вечірня

За результатами комплексного вступного іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармакології

Для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст зі спеціальності «Фармація», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів»


Серед усіх професій сучасності фармацевтична професія по праву вважається однією з найпривабливіших і перспективних. Історія розвитку фармації дуже тісно пов’язано з успіхами та розвитком хімічних знань. Адже лікарський засіб є хімічною речовиною і здебільшого його дія спрямована на корекцію хімічних (біохімічних) процесів в організмі.  Саме тому для фармацевта вельми важливим є розуміння хімічних властивостей лікарських засобів, і саме тому до навчальної програми фармації включено багато хімічних дисциплін.

Фармацевтична хімія (грец. Pharmakeia хімія ліків) – галузь знань, яка включає цілеспрямований пошук нових лікарських речовин, розроблення й удосконалення методів оцінки якості лікарських засобів з метою забезпечення їх ефективності, безпеки під час виробництва, зберігання та реалізації.

Фармацевтична галузь України динамічно розвивається і наближається до міжнародних та європейських стандартів, робота в наукових лабораторіях з розробки та контролю якості лікарських засобів потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними знаннями та навичками щодо забезпечення якості ліків – методами фармацевтичного аналізу, здатні проводити цілеспрямований синтез біологічно-активних речовин, встановлювати їх структуру, здійснювати стандартизацію фармацевтичної продукції, фармацевтичну розробку та валідацію аналітичних методик, контроль якості лікарських засобів сучасними фізико-хімічними методами з метою забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами. Саме на надання поглиблених знань та спеціальних навичок, що дозволять не тільки працювати в аптеці завдяки класичній      фармацевтичній освіті, але й мати можливість долучитись до вирішення складних та цікавих наукових завдань під час фармацевтичної розробки та виробництва, спрямована освітня програмам «Фармацевтична хімія».

Професії провізора, провізора-аналітика та хіміка-дослідника є не тільки цікавими, але й потенційно високооплачуваними, забезпечують хороші можливості для працевлаштування: крім аптек, фармацевтичних фірм, оптових аптечних складів (баз), на вас з нетерпінням чекатимуть фармацевтичні підприємства, лабораторії з контролю якості лікарських засобів, аналітичні лабораторії фармацевтичних підприємств та центрів сертифікації фармацевтичної продукції, бюро судово-медичної експертизи, комітети з наркоконтролю, експерти митної служби контролю.

Провізор з поглибленими хімічними знаннями та сучасними навичками у розробці та контролі яксоті лікарських засобів має неосяжні перспективи для реалізації своїх прагнень та саморозвитку.

Спрямованість програми

Освітньо-професійна програма «Фармацевтична хімія» спрямована на надання професійних компетенцій в галузі фармації та спеціальних компетенцій у галузі синтезу, фармацевтичного аналізу та розробки, а також на формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач практичної діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи синтез лікарських речовин, виготовлення ліків, їх зберігання, забезпечення та здійснення контролю якості лікарських засобів в умовах аптек і контрольно-аналітичних лабораторій Державної служби України з лікарських засобів, доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії; забезпечення здобуття студентами знань, умінь та розуміння, що відносяться до фармації, фармацевтичного аналізу що дасть їм можливість виконувати свою роботу професійно.

Компоненти програми

“Компоненти програми.pdf”

Особливості освітньо-професійної програми

 • Програма акцентована на наданні професійних компетенцій в галузі фармації та спеціальних компетенцій у галузі фармацевтичного аналізу та розробки, що призначена для підготовки кваліфікованого фахівця, який володіє методами фармацевтичного аналізу, здатний проводити цілеспрямований синтез біологічно-активних речовин, встановлювати їх структуру, здійснювати стандартизацію фармацевтичної продукції, фармацевтичну розробку та валідацію аналітичних методик, контроль якості лікарських засобів сучасними фізико-хімічними методами і може займатись професійною діяльністю в аптеках, фармацевтичних фірмах, аптечних базах, складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках, науково-дослідних інститутах, клініко-діагностичних лабораторіях, підприємствах хіміко-фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної служби, санітарно-епідеміологічного контролю, митної служби.
 • Високий рівень професійної підготовки забезпечується потужною науковою та академічною школою з фармації та багаторічним досвідом, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.
 • Високий рівень практичної частини підготовки забезпечується залученням до освітньо-наукового процесу професорсько-викладацького складу кафедр професійного спрямування та провідних фахівців із підприємств фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я. Фахівці, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • 2224.2 провізор;
 • 2224.2 провізор-аналітик.

Крім того, магістр фармації, промислової фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, аналітичних лабораторіях фармацевтичних підприємств та центрах сертифікації фармацевтичної продукції, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, виконуючи професійні функції відповідно до посадових обов’язків.

Програмні результати навчання

 • Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.
 • Застосовувати знання із загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при здійснення професійної діяльності.
 • Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань професійної діяльності.
 • Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів.
 • Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності.
 • Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела.
 • Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології.
 • Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді. Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці.
 • Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.
 • Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань.
 • Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей.
 • Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки. Проводити адекватну заміну лікарського засобу з урахуванням його приналежності до певних фармакологічних та хімічних груп.
 • Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.
 • Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів.
 • Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з урахуванням їх розподілу в організмі, у тому числі для цілей фармакокінетики та біоеквівалентності.
 • Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх зберігання. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту.
 • Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу.
 • Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки та збори.
 • Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.
 • Здійснювати управління фармацевтичними організаціями та визначати його ефективність з використанням функцій менеджменту.
 • Приймати управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів щодо стратегічного планування діяльності підприємств.
 • Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості ліків.
 • Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.
 • Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному призначенню та використанню лікарських засобів.
 • Виконувати сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів.
 • Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами.
 • Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску.
 • Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо.
 • Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів в аптеках.
 • Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо виробництва лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах.
 • Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального використання дикорослих видів лікарських рослин.
 • Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний розвиток фармацевтичних організацій на основі проведеної дослідницької роботи за усіма елементами комплексу маркетингу.
 • Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати його результати. Здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів.
 • Здійснювати контроль якості лікарських засобів хімічними та фізико-хімічними методами в умовах лабораторій, обирати оптимальні методики аналізу, інтерпретувати результати.
 • Планувати валідаційні дослідження відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України.
 • Здійснювати розробку та валідаційну оцінку аналітичних методик. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів: фармакопейний аналіз, постадійний контроль у процесі виробництва, аналіз лікарських форм індивідуального виготовлення та промислового виробництва, експрес-аналіз в умовах аптеки та біофармацевтичний аналіз.
 • Проводити визначення стабільності лікарських засобів промислового виробництва та аптечного виготовлення.
 • Складати сертифікати якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості, оформлювати модуль «Якість» реєстраційного досьє лікарського засобу.
 • Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України.
 • Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної фармакопеї України.